myTop support Privacy Verklaring

Inleiding

myTop support biedt professionele ondersteuning op secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig gebied.

myTop support neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. myTop support heeft deze Privacy Verklaring opgesteld om u te informeren over hoe myTop support omgaat met de verwerking van persoonsgegevens.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens door myTop support, neem dan gerust contact op!

info@mytopsupport.nl

06-4696 6174

Verwerking van persoonsgegevens

myTop support kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u (persoonlijk dan wel via een bedrijf) diensten (en/of producten) van myTop support bestelt en/of omdat u deze gegevens zelf actief verstrekt hetzij in correspondentie hetzij telefonisch.

myTop support kan de volgende persoonsgegevens verwerken

  • Contactgegevens

myTop support gebruikt uw naam (voor- en achternaam), bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over onze diensten en aanbieding (offerte); over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening (en de levering van producten); om u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

  •     Bank- en belastingzaken

myTop support gebruikt uw betaalgegevens zoals u bankrekeningnummer (en/of creditcard gegevens) voor het verwerken van betalingen in het kader van de overeenkomst of als wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te gebruiken, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mytopsupport.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Derden
  •     Dienstverleners

myTop support deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners (bijv. e-mail en website hosting) om hun werkzaamheden voor myTop support correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn.

myTop support neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijv. een medewerker van myTop support) tussen zit.

Met bedrijven die in opdracht uw gegevens verwerken, sluit myTop support een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. myTop support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend ná uw nadrukkelijke toestemming verstrekt aan derden.

  •     Overheidsinstanties

Op verzoek van overheidsinstanties zal myTop support de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Ook behoudt myTop support zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer myTop support dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van myTop support te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Bewaartermijn persoonsgegevens

myTop support bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor myTop support uw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op het moment dat u contact opneemt met myTop support via e-mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en e-mail adres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot 1 (zegge: één) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 (zegge: zeven) jaar bewaard te worden.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt myTop support uw persoonsgegevens.

Links naar andere websites

Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. myTop support draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

Beveiliging

myTop support neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. myTop support heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als u de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, u aanwijzingen hebt van misbruik van uw persoonsgegevens door myTop support of als u meer informatie wenst over de beveiliging van de door myTop support verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met myTop support via info@mytopsupport.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door myTop support en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mytopsupport.nl.

myTop support zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 (zegge: vier) weken schriftelijk op uw verzoek reageren.

myTop support wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

myTop support maakt op de website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt.

U kunt in uw internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Echter, het gevolg kan dan wel zijn dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor u zijn. Verder kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de website:

  • myTop support maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de website.

Met uw toestemming plaatst myTop support tracking cookies op uw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra u een website uit het netwerk van myTop support bezoekt. Hierdoor kan myTop support te weten komen dat u naast de website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van myTop support bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel (is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

myTop support maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt myTop support inzage in het bezoek aan de website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan myTop support de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. (Lees voor meer  informatie hierover het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics:   https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt (met inbegrip van het IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken.

myTop support heeft hier geen invloed op. myTop support heeft Google geen toestemming gegeven om de via myTop support verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

  •  Ten slotte zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken.

Vragen

Heeft u toch nog vragen over het privacy beleid van myTop support?

Neem gerust contact op via info@mytopsupport.nl of 06-4696 6174.

 

Privacy Verklaring, versie 0.1/concept, februari 2019