Algemene Voorwaarden myTop support

Versie 1.0, november 2018

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of tot de vervaardiging van zaken.
 2. Leverancier/myTop support: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder artikel 1, lid 1 heeft aanvaard of een offerte of aanbod heeft uitgebracht aan een mogelijke opdracht.

 

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen myTop support en opdrachtgever waarop myTop support deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met myTop support voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. myTop support en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien myTop support niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat myTop support in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht myTop support niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
 2. Alle aanbiedingen van myTop support zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst, waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 3. De door myTop support gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 (zegge: dertig) dagen, tenzij anders aangegeven. myTop support is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 (zegge: dertig) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 5. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is myTop support daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij myTop support anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht myTop support niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 8. myTop support kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen myTop support en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. myTop support zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft myTop support het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan myTop support aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan myTop support worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan myTop support zijn verstrekt, heeft myTop support het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan myTop support ter beschikking heeft gesteld.
 5. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever myTop support derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. myTop support dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 6. myTop support is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat myTop support is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor myTop support kenbaar behoorde te zijn.
 7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan myTop support de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. myTop support is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 9. Indien door myTop support of door myTop support ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of op een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 10. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in de door myTop support niet, niet juist, niet tijdig of door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon en soortgelijke transmissiemedia.

 

Artikel 5: Honorarium en/of uurtarief

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium of uurtarief overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium of uurtarief wordt overeengekomen, zal het honorarium of uurtarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium of uurtarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van myTop support geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium of uurtarief en eventuele kostenramingen zijn bedragen exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen.
 4. Noodzakelijke kosten en kosten van derden die volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door myTop support worden gemaakt, worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht, waarbij myTop support gerechtigd is een voorschot op de kosten te verlangen.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 (zegge: één) maand zullen het verschuldigde honorarium of uurtarief en eventuele overige kosten maandelijks in rekening worden gebracht.
 6. Bij opdrachten die binnen een maand worden afgerond, volgt declaratie direct na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium of uurtarief en eventuele kosten kan worden overeengekomen.
 7. myTop support verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen.

 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst en/of wijziging

honorarium of uurtarief

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. myTop support zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van myTop support op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 4. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal myTop support de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 5. Indien een vast honorarium of uurtarief is overeengekomen zal myTop support daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium of uurtarief tot gevolg heeft.
 6. In afwijking van artikel 6, lid 3 zal myTop support geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan myTop support kunnen worden toegerekend.
 7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan myTop support een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
 8. myTop support is gerechtigd het vaste honorarium of uurtarief te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan myTop support, dat in redelijkheid niet van myTop support mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium of uurtarief.
 9. myTop support mag het honorarium of uurtarief ook verhogen indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, materialen, lonen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen of in het algemeen, op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 10. myTop support zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of uurtarief schriftelijk kenbaar maken. myTop support zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 7: Betaling en/of incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum, op een door myTop support aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 (zegge: veertien) dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% (zegge: één procent) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. De opdrachtgever is nimmer tot verrekening van het door hem aan myTop support verschuldigde gerechtigd, noch is hij gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van myTop support op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen als in artikel 7, lid 1 bedoeld is, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarden en incassobureaus. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 6. Indien myTop support hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 7. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 8. Indien myTop support, in opdracht van opdrachtgever, materialen en/of diensten voor eigen rekening maar ten behoeve van de opdrachtgever en/of derden heeft aangeschaft, komen deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 8: Opzegging / opschorting / ontbinding

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met inachtneming van de in offerte/bevestiging genoemde opzegtermijn.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichten werkzaamheden c.q. gemaakte onkosten.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door myTop support, zal myTop support in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor myTop support extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij myTop support anders aangeeft.
 5. Indien MyTop support tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is myTop support gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het myTop support vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 8. myTop support is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst myTop support ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet behoorlijk of slechts gedeeltelijk zal nakomen, indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 9. Voorts is myTop support bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 10. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van myTop support op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien myTop support de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 11. myTop support behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Indien myTop support aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van myTop support beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. De aansprakelijkheid van myTop support is bovendien en in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 3. myTop support is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van myTop support aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan myTop support toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. myTop support is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill in het bedrijf of daarbuiten of schade door bedrijfsstagnatie.
 6. myTop support is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van myTop support.
 8. myTop support is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na oplevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

 

Artikel 10: Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart myTop support voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan myTop support toerekenbaar is. Indien myTop support uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden myTop support zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is myTop support, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van myTop support en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever vrijwaart myTop support voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 3. Indien opdrachtgever aan myTop support informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 11: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop myTop support geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor myTop support niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. myTop support heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat myTop support zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 (zegge: één) maand, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel myTop support ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is myTop support gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 6. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van myTop support ontslaat myTop support van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten en/of schades kan doen gelden.

 

Artikel 12: Garantie / klachten / onderzoek / verjaringstermijn

 1. Klachten over de verrichten werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 (zegge: acht) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 (zegge: 14 dagen) na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan myTop support. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat myTop support in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal myTop support de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden en/of tenzij dit niet meer mogelijk of zinvol is voor myTop support. Dit laatste dient door de opdrachtgever en/of myTop support schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens myTop support en de door myTop support bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden 1 (zegge: één) jaar.
 4. De door myTop support te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 5. De garantie geldt voor een periode van 1 (zegge: één) maand na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
 6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan door de opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van myTop support, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar myTop support geen invloed op kan uitoefenen.
 7. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 8. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de diensten, waartoe hij myTop support opdracht gegeven heeft.

 

Artikel 13: Geheimhouding en intellectueel eigendom

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, myTop support gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en myTop support zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is MyTop support niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. myTop support behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 4. myTop support heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14: Eigendommen van opdrachtgever en myTop support

 1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die haar door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet myTop support dezelfde zorg aanwenden die zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt. De opdrachtgever draagt het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.
 2. Bij beschadiging of teniet gaan van aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken van/door myTop support wordt de schade in rekening gebracht door myTop support.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij myTop support partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in een vestigingsplaats naar keuze van myTop support is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft myTop support het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.